კალანდაძე  ანა

(გულს დამფენია...)

გულს დამფენია მზეი ცხოველი
უკეთურებით კვალად ხსნისათვის,
სინათლის ჩემის გაძლიერებად
მოწყივ, უკუნით უკუნისამდე!
დიდის მნათობის კვლავ მოახლებად,
კვლავ დაუცხრომელ სწრაფვად მისადმი
სინათლის მისის გაძლიერებად
მიწყივ, უკუნით უკუნისამდე!

კომენტარები